16 października 2021r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbył się wykład inauguracyjny IV edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia zostały utworzone z inicjatywy Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, a ich program został opracowany przez ekspertów obydwu organizacji, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

W inauguracji studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, poza przedstawicielami władz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, wzięli udział także wykładowcy studiów, absolwenci III edycji, jak również reprezentanci branżowych mediów flotowych. Podczas inauguracji uczestnikom III edycji wręczono dyplomy ukończenia studiów Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz certyfikaty sygnowane nie tylko przez uczelnię, ale również przez PZWLP oraz SKFS.

Czwarta edycja studiów rozpoczęła się od uroczystej inauguracji, w trakcie której przemówienia wygłosili Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP, a także Radosław Kraciuk, Prezes Zarządu SKFS.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 194 godziny zajęć dydaktycznych, przy czym znaczna część z nich, to zajęcia laboratoryjne oraz projektowe realizowane w małych grupach. Program studiów został opracowany przez doświadczonych praktyków branży flotowej, czyli ekspertów PZWLP i SKFS oraz kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Przy jego tworzeniu szczególny nacisk kładziono na praktyczny wymiar studiów oraz przekazanie słuchaczom wiedzy, która będzie bardzo użyteczna i jest faktycznie i praktycznie pożądana na flotowym rynku pracy.

IV edycja studiów podyplomowych przebiegać będzie w zmienionej formie. W nowym programie wprowadzono przedmiot „Rozwiązywanie problemów decyzyjnych w zarządzaniu flotą”. W ramach tego przedmiotu słuchacze będą stosować formalne narzędzia do oceny rozwiązań dotyczących flot pojazdów oraz będą musieli pogłębić wiedzę dotyczącą zasad rozliczania wykorzystania samochodów osobowych w działalności gospodarczej. Rozszerzono wymiar godzinowy zajęć: „Polityka flotowa”, „Paliwa, Elektromobilność i ekologia” (wcześniej „Gospodarka paliwowa z elementami ekologii”), „Wizja i strategia w zarządzaniu flotą” oraz „Ubezpieczenia. Zmiany te pozwoliły w większym stopniu uwzględnić w nowym programie studiów zagadnienia dotyczące prawnych aspektów polityki flotowej, Elektromobilności oraz społecznych i finansowych kosztów funkcjonowania floty samochodowej, a także zagadnień dotyczących ubezpieczeń i zatrzymania ryzyka w przedsiębiorstwie. – wyjaśnia Radosław Kraciuk, Prezes Zarządu SKFS.

Absolwenci studiów podyplomowych po obronie pracy końcowej otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki, jak również Certyfikat ukończenia studiów wydawany wspólnie przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów i Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych.

Patronem medialnym studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej jest branżowy magazyn flotowy „Fleet”.
W skład Rady Programowej studiów, odpowiedzialnej m.in. za rozwój programu kształcenia na studiach „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, wchodzą: Prof. dr hab. inż. Mariusz Wasiak (Kierownik studiów podyplomowych), Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza, Dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. Uczelni, Dr hab. Jolanta Żak, prof. Uczelni, Mgr Krzysztof Koszewski – Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, Mgr Jacek Mleczek – Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, Mgr Michał Chudzik – Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Mgr inż. Paweł Piórkowski – Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Dr inż. Daniel Trzaskowski – ekspert zewnętrzny.