Skoda Auto Szkoła i Instytut Transportu Samochodowego zaprosiło nas do współpracy przy projekcie Trustonomy. Współpraca odbywać się będzie w trzech etapach obejmujących m.in. przeprowadzenie ankiety (czerwiec 2020), udział w szkoleniu teoretycznym (od listopada 2020), udział w pilotażowym szkoleniu (listopad 2020 – luty 2021).

Wszystkie informacje na temat Trustonomy można zaleźć na stronie internetowej: https://h2020-trustonomy.eu/

O Trustonomy
Rozpoczęty w maju 2019 r. projekt Trustonomy (ang. trust – zaufanie + ang. autonomy – autonomia) to koncepcja łącząca podmioty z różnych dziedzin przemysłu motoryzacyjnego, badań i transportu. Konsorcjum składa się z szesnastu organizacji z dziewięciu krajów Europy. Projekt ma na celu opracowanie metod i wytycznych, których implementacja spowoduje podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji pojazdów zautomatyzowanych poprzez pomoc w rozwiązaniu wyzwań, poprzedzających wprowadzenie ich na rynek. Projekt Trustonomy jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej, w ramach programu badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Projekt charakteryzuje się dobrze zintegrowanym i interdyscyplinarnym podejściem oraz zakłada zaangażowanie ekspertów i zwykłych obywateli. Trustonomy zbada różne technologie i metody wykorzystane w różnych scenariuszach jazdy autonomicznej, przeanalizuje wyniki i dokona ich porównania pod względem etyki, wydajności i akceptowalności społecznej. Projekt koncentruje się na człowieku i w każdym aspekcie badań uwzględnia konieczność personalizacji współpracy człowieka z pojazdem autonomicznym. W projekcie analizie poddane będą dziedziny: monitorowania stanu kierowcy (DMS), interfejsów człowiek-maszyna (HMI), szkolenia kierowców, oceny ryzyka i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, planowania trajektorii ruchu, oceny wydajności interwencji kierowcy (DIPA), zaufania i akceptacji kierowcy.