Zarząd SKFS zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych na Walne Zebranie Zwyczajne Członków SKFS (WZZC), które odbędzie się w czwartek 17 czerwca o godz. 10:00 (rejestracja od 9:30) w Hotelu Lamberton, ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew. 

Zgłoszenie udziału w WZZC należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przekazanego Członkom drogą mailową najpóźniej do 8 czerwca 2021.

Zebranie przebiegać będzie wg poniższego porządku obrad:

Porządek obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków SKFS / WZZC SKFS/.
1. Otwarcie Walnego Zebrania Zwyczajnego Członków SKFS przez Prezesa Zarządu i przedstawienie Regulaminu WZ SKFS.
2. Wybór Przewodniczącego WZZC SKFS i Prezydium/głosowanie jawne/.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZZC SKFS oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków/uchwała nr 1/.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad WZZC SKFS/uchwała nr 2/
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu SKFS oraz sprawozdania finansowego za 2020r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKFS za 2020r.
8. Dyskusja nad treściami zawartymi w przedstawionych sprawozdaniach.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
– przyjęcia sprawozdania Zarządu SKFS za 2020r. /uchwała nr 3/,
– przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020r. /uchwała nr 4/,
– przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKFS za 2020r. /uchwała nr 5/,
– udzielenia absolutorium Zarządowi SKFS za działalność w 2020r. /uchwała nr 6/,
– przekazania nadwyżki bilansowej za 2020r. na statutową działalność SKFS /uchwała nr 7/.
10. Informacja o działaniach SKFS w 2021 r.
11. Przedstawienie nowych członków Stowarzyszenia przyjętych w 2020 r.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zamknięcie obrad WZZC SKFS.

fot. Unsplash